Maaslands Lijnvissers Verbond

WELKOM OP ONZE SITE

 

Maaslands Verbond van Lijnvissers Verenigingen, afgekort: " M.L.V"

Leutsestraat 12
3690 Zutendaal

Ondernemingsnummer 410.169.745

NIEUWE STATUTEN

Buitengewone algemene vergadering van 29 november 2004.
Beslist de bestaande statuten te wijzigen in:

TITEL I - Benaming, zetel, doel, duur
Art.1.
De vereniging is een «vereniging zonder winstoogmerk» (hierna "VZW" genoemd) op grond van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawet van 22 december 2003 (hierna Vzw-wet genoemd).
De VZW draagt de naam "Maaslands Verbond van Lijnvissers Verenigingen", afgekort: "M.L.V."
De zetel is gevestigd ter Leutsestraat 12, te 3690 Zutendaal, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Tongeren. De raad van bestuur is gemachtigd de zetel over te brengen binnen dit arrondissement.
Art. 2.
De vereniging heeft tot doel: de watervervuiling te bestrijden; de verstandhouding te bevorderen tussen hengelaars en alle watersportvrienden; de vrijetijdsbesteding en mogelijkheden tot vermaak en verzet te scheppen, alle wedstrijden en feestelijkheden daartoe in te richten; de visstand op peil te doen houden.
Zij kan alle bijkomende verrichtingen doen die bij haar hoofddoel aansluiten, en zowel roerende als onroe-rende goederen verwerven die er toe bestemd zijn, of haar nuttig of nodig kunnen zijn.
Art. 3.
De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II - Leden
Art. 4.
De vereniging is samengesteld uit minstens 3 werkende leden. De werkende leden zijn de huidige leden van de Raad van Bestuur en de aangesloten hengelclubs, minimum 5.
De werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de Vzw-wet en deze statuten worden be-schreven en hebben inzagerecht in alle stukken vermeldt in art. 10 van de VZW-wet
De toegetreden leden zijn al deze, die onder welke vorm ook, een bijdrage betalen aan het M.L.V., vzw. Hun toetreding kan worden geweigerd of geschorst. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen van de aangesloten clubs.
De bijdragen worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Ze mogen niet hoger zijn dan 200 €. Zij wordt zoveel maal betaald als er clubs aangesloten zijn bij de vereniging.
Art. 5.
De aanvraag tot toetreding als werkend lid wordt schriftelijk gericht aan de zetel van de vereniging. De raad van bestuur beslist over aanvaarding van een werkend lid.
De aansluitingsmodaliteiten voor werkende en toegetreden leden worden vastgelegd in het huishoudelijke reglement van de vereniging.
Door toetreding tot de vereniging aanvaardt elk werkend of toegetreden lid, zowel de statuten als het huis-houdelijke reglement.
Art. 6.
Het lidmaatschap wordt ontnomen:
a) door ontslag;
b) door uitsluiting;
Het lid dat zijn verplichtingen tegenover doel en geest van de vereniging niet nakomt, kan door de algemene vergadering worden uitgesloten.
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Elk uitgesloten of ontslagnemend lid heeft geen enkel recht op het maatschappelijke bezit en kan het terugbetalen van zijn bijdragen niet eisen. Door ontslagname is men niet vrijgesteld van het betalen van de achterstallige bijdrage.
Art 7.
De bij het M.L.V., vzw., aangesloten clubs (werkende leden) verlenen door hun toetreding tot de vereniging procesvolmacht aan het M.L.V., vzw., om als vertegenwoordigster volmachtdraagster in rechte te treden, dit ter behartiging van de individuele en collectieve belangen van haar leden.
Art 8.
De vereniging onderwerpt zich aan het decreet van 25 februari 1975, en de wijzigingen daaraan, betreffende de niet betaalde sportbeoefenaar.
De vereniging, de leden en de bij de leden aangesloten hengelaars, moeten beantwoorden aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende medisch verantwoorde sportbeoefening..
Voor de tuchtregeling, in geval van overtredingen van het M.V.S.-decreet, onderwerpt de vereniging zich aan de disciplinaire organen, die het decreet heeft opgericht en ze zal de maatregelen van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad doen naleven.
De bij de leden aangesloten sportbeoefenaars moeten beantwoorden aan de bepalingen van het statuut van de niet betaalde sportbeoefenaar, zoals voorgeschreven bij artikel 2 van het decreet van 27 februari 1975. De sportbeoefenaars zelf worden aanzien als toegetreden leden van de vereniging

TITEL III - Bestuur.
Art. 9.
De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimum vijf leden, die door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd worden gekozen.
Iedere club heeft recht op twee leden in de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de algemene vergadering.
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter, ondervoorzitter, en een secretaris/schatbewaarder. Deze mandaten zijn geldig voor 4 jaar. Deze 3 personen vormen tevens het Dagelijks Bestuur samen met één afgevaardigde van elke aangesloten club. Iedere club heeft recht op één bijkomend lid in de Raad van Bestuur indien een lid één van bovenvernoemde functies uitoefent.
Deze blijven lid van het Dagelijks Bestuur zolang er geen wijziging in de voordracht komt van de respectie-velijke clubs. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd in zaken, noodzakelijk voor een goede werking van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur handelt als college en onder toezicht van de raad van bestuur.
De Raad van Bestuur leidt de zaken der vereniging en vertegenwoordigt deze bij gerechtelijke en buitenge-rechtelijke acties. Ze kan alle daden stellen die noodzakelijk zijn voor het beheren van het maatschappelijke doel van de vereniging. De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, algemene en bijzondere bevoegdheden overdragen aan de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur.
Zij kunnen daartoe gemandateerd door de Raad van Bestuur, contracten sluiten of vernietigen, vorderingen instellen, in rechte optreden. Ieder lid van de Raad van Bestuur dat driemaal afwezig is zonder geldige reden, wordt als ontslagnemend beschouwd. Het ontslag dient echter door de eerstvolgende algemene vergadering te worden bevestigd.
Art. 10.
Om voor de Raad van Bestuur in aanmerking te komen, moeten de kandidaten meerderjarig zijn.
Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter, nadien door het lid van de Raad van Bestuur dat het langst tot de vereniging behoort.
Art.11.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden inzake beschikking. Bevoegdheden in zaken die de wet niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur of algemene vergadering toekent, worden toegekend aan de Raad van Bestuur. Ze kan alle daden stellen die noodzakelijk zijn voor het beheren van het maatschappelijke doel van de vereniging.
De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan, dat beslist bij gewone meerderheid.
Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, mits schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts over één volmacht beschikken.

Art. 12.
De Raad van Bestuur draagt, onder zijn verantwoordelijkheid, de bevoegdheden om de vzw naar derden te vertegenwoordigen over aan het orgaan van vertegenwoordiging. Dit orgaan bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris penningmeester en handelt als college.
Dit orgaan vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en kan zelf zijn bevoegdheden overdragen aan een juridische raadgever. De handelingen die de vzw ten opzichte van derden verbinden en die niet tot de be-voegdheid van het dagelijkse bestuur behoren, worden ondertekend door twee leden van het orgaan van ver-tegenwoordiging, zonder dat zij tegenover derden verantwoording over hun machten moeten geven. Deze lastgeving kan te allen tijden met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur, die ook te allen tijden bevoegd blijft om naast dit orgaan de vzw te vertegenwoordigen.

TITEL IV - Algemene Vergadering
Art 13.
De leden van de algemene vergadering zijn de afgevaardigden van de aangesloten clubs. Per aangesloten club kunnen maximaal drie personen worden afgevaardigd naar de algemene vergadering. Hun ambt wordt beeindigd door ontslag, stopzetting in de voordracht door het werkend lid of door afzetting door de algemene vergadering.
Elk club heeft recht op één stem per 7 toegetreden leden. Het aantal stemmen per club mag nooit meer dan tien (10) zijn. De afgevaardigden van elke club verenigen al de stemmen, die ondeelbaar zijn en één geheel vormen, van hun club. Zij kunnen echter ook geldig stemmen voor maximaal één andere club. Een schrifte-lijke volmacht dient echter voor de aanvang van de algemene vergaderingen aan de voorzitter van de algemene vergadering te worden afgegeven.

Art 14.
De algemene vergadering komt minstens eens per jaar samen voor 1 april. Op vraag van tenminste één derde van haar werkende leden is de voorzitter van de raad van bestuur gehouden een uitzonderlijke algemene vergadering bijeen te roepen.
De bijeenroeping geschiedt door rondschrijven aan elke lid, minstens veertien dagen voor de vergadering. De agenda is bijgevoegd.
Bij hoogdringendheid kan de voorzitter van de raad van bestuur punten aan de agenda toevoegen of afvoeren, mits akkoord van de algemene vergadering, genomen met een gewone meerderheid.
Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Art 15.
Vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering:
1° de wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een werkend lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9° vaststellen van de lidmaatschapsbijdragen;
10. de benoeming van de rekeningnazichters.
Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve als de Vzw-wet of deze statuten dit anders voorzien.
De Algemene Vergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld hierboven, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

TITEL V - Rekeningen, notulen en ontbinding
Art 16.
De rekeningen worden afgesloten op 31 december van het boekjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering en raad van bestuur voorgelegd.
Zolang voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, § 5 van de Vzw-wet niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen.
Zolang benoemt de Algemene Vergadering onder haar leden, twee rekeningnazichters die belast zijn met het nazicht van de rekeningen van de vereniging, vooraleer deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Zij worden benoemd voor één jaar en zijn herverkiesbaar.

Art 17.
Beslissingen van de algemene vergadering en raad van bestuur worden genomen in notulen en berusten bij de maatschappelijke zetel. Een afschrift wordt binnen de dertig dagen aan de leden en bestuurders gestuurd.
Uittreksels, die gelding hebben mits ondertekening door de Voorzitter, of, bij zijn ontstentenis, door een Ondervoorzitter of de Secretaris/Schatbewaarder, kunnen aan belangstel¬lende derden afgeleverd worden.

Art 18.
De benoeming en hun ambtsbeëindiging van de leden van de Raad van Bestuur, van de leden van het dage-lijkse bestuur en het orgaan van vertegenwoordiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Art 19.
De Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot de ontbinding van de vereniging besluit, benoemt ten minste twee vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de wijze van vereffening.
De bestemming van het vermogen moet worden toegekend aan een andere VZW met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in Vlaanderen.

Art 20.
Gevallen, niet voorzien in deze statuten, worden geregeld door de Vzw-wet.